Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

book
book

Afazjologia : organiczne zaburzenia mowy

Odpowiedzialność:redakcja naukowa prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski ; współpraca dr hab. Ewa Humieniuk.
Hasła:Afazja
Zaburzenia mowy
Osoby niepełnosprawne - rehabilitacja
Afazja
Leczenie
Neurobiologia
Niepełnosprawność intelektualna
Osoby z niepełnosprawnością
Rehabilitacja medyczna
Zaburzenia mowy
Monografia
Adres wydawniczy:Warszawa : PZWL, 2021.
Wydanie:Wydanie I.
Opis fizyczny:XX, [2], 532 strony : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Uwagi:Na stronie tytułowej błędna nazwa redaktora, prawidłowa: Ewa Humeniuk. Bibliografie, netografie przy rozdziałach. Indeks.
Forma gatunek:Książki. Publikacje naukowe.
Dziedzina:Medycyna i zdrowie
Psychologia
Powstanie dzieła:2021 r.
Twórcy:Humeniuk, Ewa. Redakcja

Tarkowski, Zbigniew. (1953- ). Redakcja

Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Przedmowa – Zbigniew Tarkowski, Ewa Humeniuk XIX
 2. Życie z niepełnosprawnością – Zbigniew Tarkowski, Olga Jauer-Niworowska
 3. Rozdział 1. Wprowadzenie do afazjologii – Zbigniew Tarkowski
 4. Wprowadzenie
 5. Organiczne zaburzenie mowy: objaw, zaburzenie, choroba czy niepełnosprawność?
 6. Podejście holistyczne
 7. Klasyfikacja organicznych zaburzeń mowy
 8. Ogólny model diagnozy
 9. Ogólny model terapii
 10. Zakończenie
 11. Aneks
 12. Rozdział 2. Neuroanatomiczne podstawy procesu komunikatywnego – Andrzej Obrębowski
 13. Wprowadzenie
 14. Rozwój układu nerwowego
 15. Charakterystyka mózgowia
 16. Budowa kory mózgu
 17. Jądra podstawne
 18. Wzgórzomózgowie i podwzgórze
 19. Torebka wewnętrzna
 20. Twór siatkowaty
 21. Część aferentna procesu komunikatywnego
 22. Część eferentna procesu komunikatywnego
 23. Obwodowy układ nerwowy
 24. Układ autonomiczny
 25. Układ limbiczny
 26. Zakończenie
 27. Rozdział 3. Diagnoza dla potrzeb terapii w afazjologii – Zbigniew Tarkowski
 28. Znaczenie i rodzaje diagnozy
 29. Diagnostyka a RODO
 30. Realność postulatów
 31. Czas trwania diagnozy
 32. Diagnoza podczas terapii
 33. Diagnoza dwuetapowa
 34. Znaczenie pierwszej sesji terapeutycznej
 35. Studium przypadku
 36. Zakończenie
 37. Aneks
 38. Rozdział 4. Studium przypadku w afazjologii – Joanna Kuć
 39. Wprowadzenie
 40. Studium przypadku jako metoda badawcza nauk społecznych i/lub medycznych
 41. Projektowanie studium przypadku z afazjologii
 42. Studia przypadków chorych z organicznymi zaburzeniami mowy
 43. Model studium przypadku
 44. Projekt badawczy
 45. Studium przypadku
 46. Zakończenie
 47. Rozdział 5. Niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, afazja dziecięca – Zbigniew Tarkowski
 48. Wprowadzenie
 49. Rys historyczny
 50. Porównanie definicji
 51. Porównanie objawów
 52. Porównanie przyczyn
 53. Studia przypadków
 54. Badania porównawcze
 55. Jednostki łączne czy rozłączne
 56. Kategoria nadrzędna
 57. Ogólny model terapii
 58. Zakończenie
 59. Rozdział 6. Afazja u dzieci: nowe podejście teoretyczne, diagnostyczne i terapeutyczne – Maria Pąchalska
 60. Wprowadzenie
 61. Problemy definicyjne: definicja klasyczna (objawowa) afazji u dzieci
 62. Epidemiologia afazji u dzieci
 63. Istota i przyczyny powstania afazji u dzieci
 64. Studium przypadku
 65. Warunki i przebieg procesu diagnostycznego dziecka z afazją
 66. Warunki i przebieg procesu terapii dziecka z afazją
 67. Studium przypadku
 68. Zakończenie
 69. Rozdział 7. Afazja w ujęciu holistycznym – Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
 70. Wprowadzenie
 71. Afazja w ujęciu klinicznym: typologia afazji
 72. Afazja ruchowa (tab. 7.2)
 73. Afazja czuciowa (tab. 7.3)
 74. Afazja anomiczna (tab. 7.4)
 75. Afazja przewodzeniowa (tab. 7.5)
 76. Afazja transkorowa ruchowa (tab. 7.6)
 77. Afazja transkorowa czuciowa (tab. 7.7)
 78. Afazje podkorowe (tab. 7.8)
 79. Epidemiologia afazji 156
 80. O chorym z afazją 157
 81. Studium przypadku 161
 82. O rodzinie chorego z afazją
 83. Zakończenie
 84. Rozdział 8. Diagnoza i terapia osób z afazją – Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
 85. Wprowadzenie
 86. Między kodowaniem a dekodowaniem
 87. Podstawy diagnozowania afazji
 88. Trudności diagnostyczne: wahania i niejednoznaczności
 89. Terapia afazji. O neuroplastyczności mózgu i stanie plateau
 90. Terapia funkcji poznawczych
 91. Zakończenie
 92. Rozdział 9. Afazja a wielojęzyczność – Ewa Małgorzata Szepietowska
 93. Wprowadzenie
 94. Wielojęzyczność a afazja: wczesne badania
 95. Wielojęzyczność a poznanie
 96. Wielojęzyczny mózg
 97. Czynniki kształtujące obraz kliniczny afazji u osób dwu-/wielojęzycznych. Dwu-/wielojęzyczność: kwestie terminologiczne i sposoby pomiaru 207
 98. Wiek i charakter nabywania drugiego (innych) języka
 99. Podobieństwo języków
 100. Obraz kliniczny afazji u osób dwu- i wielojęzycznych
 101. Rehabilitacja afazji u osób wielojęzycznych
 102. Zakończenie
 103. Rozdział 10. Terapie wspomagające dla osób z afazją – Ewa Humeniuk
 104. Wprowadzenie
 105. Poradnictwo psychologiczne
 106. Terapie behawioralno-poznawcze
 107. Terapia rodzin
 108. Terapia z wykorzystaniem muzyki
 109. Terapie relaksacyjne
 110. Zajęcia grupowe
 111. Terapie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych
 112. Terapie włączające w życie społeczne
 113. Inne metody wspomagające terapię mowy
 114. Zakończenie
 115. Rozdział 11. Psychospołeczne funkcjonowanie osoby z afazją – Ewa Humeniuk
 116. Wprowadzenie
 117. Zaburzenia emocji i zachowania towarzyszące afazji
 118. Depresja oraz objawy psychopatologiczne u osób z afazją
 119. Przystosowanie do niepełnosprawności
 120. Jakość życia osób z afazją
 121. Funkcjonowanie społeczne osób za afazją
 122. Zmiany w funkcjonowaniu rodzin
 123. Zakończenie
 124. Rozdział 12. Społeczne aspekty w udzielaniu pomocy terapeutycznej chorym z afazją: perspektywa doświadczeń autora – Waldemar Tłokiński 253
 125. Wprowadzenie
 126. Kompetencje terapeuty
 127. Diagnoza
 128. Terapia
 129. Organizacja pracy terapeutycznej
 130. Studia przypadków
 131. Indywidualizacja terapii
 132. Zakończenie
 133. Rozdział 13. Diagnoza różnicowa afazji i dyzartrii – Olga Jauer-Niworowska
 134. Wprowadzenie
 135. Istotne różnice między afazją a dyzartrią
 136. Wybrane informacje dotyczące lokalizacji funkcji mowy a różnicowanie afazji i dyzartrii
 137. Różnice między afazją ekspresywną a dyzartrią
 138. Wybrane przykłady
 139. Porównanie wypowiedzi osób z dyzartrią i osób z afazją
 140. Najczęstsze przyczyny afazji
 141. Najczęstsze przyczyny dyzartrii
 142. Zakończenie
 143. Rozdział 14. Psychologiczno-motoryczne podejście do diagnozy i terapii osób z dyzartrią – Olga Jauer-Niworowska
 144. Wprowadzenie
 145. Istota zaburzeń dyzartrycznych – patomechanizm i objawy
 146. Klasyfikacje dyzartrii
 147. Etiologia dyzartrii
 148. Ocena stanu mowy osób z dyzartrią
 149. Terapia osób z dyzartrią – podejście psychologiczno-motoryczne
 150. Studium przypadku
 151. Zakończenie
 152. Rozdział 15. Neurolingwistyczna ocena stanu mowy w dyzartrii – Izabela Gatkowska
 153. Wprowadzenie
 154. Ocena stanu mowy w dyzartrii
 155. Rodzaje dyzartrii a interpretacja danych z badania
 156. Studium przypadku
 157. Zakończenie
 158. Rozdział 16. Dyzartria a dyslalia. Diagnoza różnicowa – Zbigniew Tarkowski
 159. Wprowadzenie
 160. Zaburzenia artykulacji
 161. Rozpoznanie zaburzeń artykulacji
 162. Kryteria różnicowania dyzartrii oraz dyslalii
 163. Postępowanie postdiagnostyczne
 164. Zakończenie
 165. Rozdział 17. Dysglosja: diagnoza i terapia – Monika Łuszczuk
 166. Wprowadzenie
 167. Postępowanie diagnostyczne
 168. Postępowanie terapeutyczne
 169. Studia przypadków
 170. Zakończenie
 171. Rozdział 18. Oligofazja – Jacek Jarosław Błeszyński, Zbigniew Tarkowski
 172. Wprowadzenie
 173. Rozważania terminologiczne
 174. Oligofazja u dzieci i młodzieży
 175. Oligofazja u dorosłych
 176. Etiologia oligofazji
 177. Diagnoza oligofazji
 178. Terapia oligofazji
 179. Efektywność terapii
 180. Zakończenie
 181. Rozdział 19. Od afonii do mowy zastępczej – Agnieszka Hamerlińska
 182. Wprowadzenie
 183. Afonia
 184. Mowa zastępcza
 185. Uczenie mowy przełykowej
 186. Uczenie mowy przetokowej
 187. Skuteczność terapii logopedycznej osób po usunięciu krtani
 188. Zamiast zakończenia – studium osoby 383
 189. Rozdział 20. Ocena napięcia mięśniowego a jego terapia u osób z zaburzeniami mowy – Michał Ginszt
 190. Wprowadzenie
 191. Napięcie mięśniowe i jego zaburzenia
 192. Dysfunkcje aktywności mięśniowej u osób z zaburzeniami mowy
 193. Ocena napięcia mięśni w zaburzeniach mowy
 194. Elektromiograficzna ocena aktywności mięśniowej w zaburzeniach mowy
 195. Wyniki badań elektromiograficznych w zaburzeniach mowy
 196. Terapia napięcia mięśniowego w zaburzeniach mowy
 197. Studium przypadku
 198. Zakończenie
 199. Rozdział 21. Rehabilitacja funkcji językowych z wykorzystaniem metod komputerowych w warunkach domowych – Piotr Markiewicz
 200. Wprowadzenie
 201. Komputerowo wspomagana rehabilitacja zaburzeń językowych
 202. Komputerowe i internetowe programy do rehabilitacji funkcji językowych na rynku polskim
 203. Komputerowo wspomagana rehabilitacja zaburzeń językowych w warunkach domowych
 204. Studium przypadku
 205. Zakończenie
 206. Rozdział 22. Osoba z niepełnosprawnością komunikacyjną w instytucji totalnej – Zbigniew Tarkowski
 207. Wprowadzenie
 208. Charakterystyka instytucji totalnej
 209. Komunikacja instytucjonalna
 210. Komunikacja słowna w szpitalach
 211. Komunikacja słowna w domach opieki lub pomocy społecznej
 212. Studium przypadku
 213. Zakończenie
 214. Rozdział 23. Ocena sprawności komunikacyjnych w chorobie Alzheimera oraz zakres oddziaływań terapeutycznych – Aneta Domagała
 215. Wprowadzenie
 216. Ocena sprawności komunikacyjnych
 217. Zakres oddziaływań terapeutycznych
 218. Studium przypadku
 219. Zakończenie
 220. Rozdział 24. Stan minimalnej świadomości – kluczowe zagadnienie komunikacji – Łukasz Grabarczyk, Agnieszka Rakowska, Wojciech Maksymowicz, Monika Barczewska 455
 221. Wprowadzenie
 222. Różnicowanie zaburzeń świadomości
 223. Definicje
 224. Diagnostyka i ocena pacjenta
 225. Alternatywne metody komunikacji
 226. Terapia pacjentów w stanie minimalnej świadomości
 227. Zakończenie
 228. Rozdział 25. Leczenie operacyjne guzów w elokwentnych obszarach mózgu – Wojciech Kloc, Joanna Sierpowska, Agata Zdun-Ryżewska, Ewa Iżycka-Świeszewska, Izabela Sebastyańska-Targowska,Stanisław Maksymowicz, Witold Libionka, Anna Bartosińska-Wiśniewska 467
 229. Wprowadzenie
 230. Funkcjonalne uwarunkowania operacji
 231. Guzy mózgu
 232. Objawy kliniczne guzów mózgu
 233. Leczenie operacyjne
 234. Nieinwazyjne techniki mapowania mózgu
 235. Inwazyjne techniki śródoperacyjnego mapowania czynnościowego mózgu
 236. Studia przypadków
 237. Zakończenie
 238. Aneks 1
 239. Aneks 2
 240. Rozdział 26. Farmakoterapia zaburzeń mowy u pacjentów neurologicznych – przegląd literatury, aktualne wytyczne oraz perspektywy nowych rozwiązań farmakologicznych – Dariusz Pawlak, Tomasz Kamiński 493
 241. Wprowadzenie
 242. Główne kierunki terapeutyczne dotyczące możliwości wdrożenia farmakoterapii
 243. Leki modulujące funkcje neurotransmisyjne – leki dopaminergiczne
 244. Leki modulujące funkcje neurotransmisyjne – leki cholinergiczne
 245. Memantyna – antagonista NMDA
 246. Leki modulujące funkcje neurotransmisyjne – leki serotoninergiczne
 247. Leki modulujące funkcje neurotransmisyjne – pozostałe grupy leków
 248. Pozostałe strategie terapeutyczne
 249. Zakończenie
 250. Miej oczy szeroko otwarte – Zbigniew Tarkowski, Tadeusz Czochra
 251. Skorowidz

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czytelnia
ul. Warszawska 34

Sygnatura: 616
Numer inw.: 37601
Dostępność: tylko na miejscu

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.