Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

book
book

Penitencjarystyka z resocjalizacją instytucjonalną : historia - stan obecny

Autor: Kędzierski, Witold.

Odpowiedzialność:Witold Kędzierski.
Hasła:Pedagogika penitencjarna
Pedagogika resocjalizacyjna
Prawo penitencjarne
Więziennictwo
Opracowanie
Adres wydawniczy:Warszawa : Difin, 2021.
Wydanie:Wydanie pierwsze.
Opis fizyczny:355 stron ; 24 cm.
Uwagi:Bibliografia na stronach 325-345.
Forma gatunek:Książki. Publikacje naukowe.
Dziedzina:Prawo i wymiar sprawiedliwości
Historia
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Wykaz skrótów
 2. Wstęp
 3. ROZDZIAŁ 1. Przedmiot badań penitencjarystyki, pedagogiki penitencjarnej i resocjalizacyjnej
 4. ROZDZIAŁ 2. Rozwój systemów penitencjarnych – zarys problematyki
 5. 2.1. Początki rozwoju instytucji więzienia, kar oraz koncepcji poprawy uwięzionych
 6. 2.2. Domy poprawy oraz domy pracy przymusowej
 7. 2.3. Zakłady amsterdamskie
 8. 2.4. Przytułki i zakłady we Włoszech
 9. 2.5. Geneza systemu celkowego
 10. 2.6. System celkowy w odmianie pensylwańskiej
 11. 2.7. System celkowy w odmianie auburnskiej
 12. 2.8. Geneza klasycznego systemu progresywnego
 13. 2.9. System progresywny w odmianie angielskiej
 14. 2.10. System progresywny w odmianie irlandzkiej
 15. 2.11. System regresywny
 16. 2.12. Reformatoria amerykańskie
 17. 2.13. Zakłady borstalskie w Anglii
 18. ROZDZIAŁ 3. Rozwój instytucji penitencjarnych na ziemiach polskich – zarys problematyki
 19. 3.1. Okres średniowiecza (feudalizmu)
 20. 3.2. Pierwsze domy poprawy oraz instytucje więzienne
 21. 3.3. Polska myśl penitencjarna
 22. 3.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w prawie polskim XIX w.
 23. 3.5. Sytuacja więziennictwa na ziemiach polskich pod zaborami (zarys)
 24. 3.6. Penitencjarystyka w okresie II RP (okres międzywojenny)
 25. 3.7. System penitencjarny w okresie powojennym
 26. 3.8. Polskie więziennictwo w latach 1969–1989
 27. 3.9. Zmiany w przepisach prawa i polityce penitencjarnej po 1989 r.
 28. ROZDZIAŁ 4. Rozwój koncepcji kar kryminalnych
 29. 4.1. Prawo karne w starożytności (zarys problematyki)
 30. 4.1.1. Kodeks Hammurabiego
 31. 4.1.2. Prawo mojżeszowe, Pięcioksiąg i Dekalog
 32. 4.1.3. Prawodawstwo Hetytów
 33. 4.1.4. Prawodawstwo karne starożytnej Grecji
 34. 4.1.5. Prawa helleńskie
 35. 4.1.6. Prawo w starożytnym Rzymie
 36. 4.2. Teorie (koncepcje) kary kryminalnej
 37. 4.2.1. Koncepcje bezwzględne (absolutne)
 38. 4.2.2. Koncepcje względne (utylitarne)
 39. 4.2.3. Koncepcje mieszane (eklektyczne)
 40. 4.2.4. Koncepcje sprawiedliwości naprawczej
 41. 4.2.5. Kontestatorskie koncepcje wobec kary
 42. 4.3. Funkcje kary kryminalnej oraz determinanty jej skuteczności
 43. 4.4. Aktualne nurty odpowiedzialności karnej
 44. ROZDZIAŁ 5. Regulacje prawne oraz zasady normujące standardy wykonywania kar pozbawienia wolności, personelu i oddziaływań resocjalizacyjnych
 45. 5.1. Reguły minimalne ONZ
 46. 5.2. Europejskie Reguły Więzienne oraz sankcje alternatywne
 47. 5.3. Podstawowe zasady prawa karnego wykonawczego
 48. 5.4. Zasady oddziaływania penitencjarnego
 49. 5.5. Prawne podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności oraz zapobiegania przestępczości w Polsce
 50. 5.6. Zasady filozofii penitencjarnej Williama Rentzmanna
 51. 5.7. Główne zasady resocjalizacji penitencjarnej według Henryka Machela
 52. 5.8. Zagadnienia dotyczące personelu więziennego w prawie europejskim
 53. ROZDZIAŁ 6. Struktura organizacyjna systemu penitencjarnego w Polsce
 54. 6.1. System penitencjarny w Polsce
 55. 6.2. Służba Więzienna jako istotny element systemu penitencjarnego
 56. 6.3. Typologia jednostek penitencjarnych
 57. 6.4. Statystyka skazanych i ukaranych przebywających w poszczególnych typach zakładów karnych według grup klasyfikacyjnych i systemu odbywania kary w latach 2011–2020
 58. 6.5. Rodzaje zakładów karnych
 59. 6.6. Systemy odbywania kary pozbawienia wolności
 60. 6.7. Podstawy klasyfikacji skazanych, organy jej dokonujące oraz zakres ich działań
 61. 6.8. Struktura liczbowa populacji osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych
 62. ROZDZIAŁ 7. Teoretyczne podstawy oraz metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych – założenia ogólne
 63. 7.1. Metodyka resocjalizacji – definicja i założenia
 64. 7.2. Psychologiczne inspiracje oddziaływań resocjalizacyjnych – założenia ogólne
 65. 7.2.1. Metody pracy resocjalizacyjnej w teoriach psychodynamicznych
 66. 7.2.2. Metody pracy resocjalizacyjnej w teoriach behawioralnych
 67. 7.2.3. Metody pracy resocjalizacyjnej w teoriach kognitywno-behawioralnych
 68. 7.2.4. Metody pracy resocjalizacyjnej w teoriach humanistycznych
 69. 7.3. Modele (koncepcje) resocjalizacji skazanych
 70. 7.4. Procedury oddziaływań resocjalizacyjnych
 71. 7.4.1. Oddziaływania psychotechniczne
 72. 7.4.2. Oddziaływania socjotechniczne
 73. 7.4.3. Oddziaływania kulturotechniczne
 74. 7.4.4. Wdrożenie do samowychowywania
 75. 7.5. Metody oddziaływań realizowane w jednostkach penitencjarnych
 76. 7.5.1. Metody wpływu osobistego
 77. 7.5.2. Metody wpływu sytuacyjnego
 78. 7.5.3. Metody wpływu społecznego
 79. 7.5.4. Metody zorganizowane
 80. 7.5.5. Metody psychokorekcyjne
 81. 7.6. Środki i formalno-proceduralne sposoby oddziaływań penitencjarnych podejmowane w zakładach karnych oraz ich podstawy prawne
 82. ROZDZIAŁ 8. Penitencjarne procedury oraz programy resocjalizacyjne realizowane w zakładach karnych
 83. 8.1. Diagnozowanie penitencjarne – cele i funkcje
 84. 8.2. Badania osobopoznawcze skazanych
 85. 8.3. Prognozowanie kryminologiczno-społeczne oraz penitencjarne (czynniki prognostyczne)
 86. 8.4. Programowanie oddziaływania resocjalizacyjnego – indywidualny program oddziaływań (IPO)
 87. 8.5. Procedura oceniania i opiniowania skazanych
 88. 8.6. Programy resocjalizacyjne o charakterze grupowym realizowane przez działy penitencjarne
 89. 8.7. Resocjalizacyjne programy realizowane przy współpracy z Unią Europejską
 90. ROZDZIAŁ 9. Instytucjonalno-prawne sposoby wspomagania readaptacji społecznej zawarte w kodeksie karnym oraz kodeksie karnym wykonawczym
 91. 9.1. Mediacja po wyroku
 92. 9.2. Zezwolenia na czasowe opuszczenie terenu zakładu karnego
 93. 9.3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie
 94. 9.4. Pomoc postpenitencjarna
 95. ROZDZIAŁ 10. Funkcje i zadania personelu penitencjarnego i terapeutycznego – podstawy prawne
 96. 10.1. Personel penitencjarny w świetle konwencji międzynarodowych (wybrane aspekty)
 97. 10.2. Struktura i personel działów penitencjarnych – charakterystyka
 98. 10.3. Funkcje działów penitencjarnych, kwalifikacje personelu oraz zadania wychowawców w polskim prawodawstwie
 99. 10.4. Rola i zadania psychologów penitencjarnych
 100. 10.5. Zadania ośrodków diagnostycznych
 101. 10.6. Personel i zadania działów/oddziałów terapeutycznych
 102. ROZDZIAŁ 11. Specyfika oddziaływań wychowawczych wobec różnych kategorii skazanych
 103. 11.1. Skazani zakwalifikowani do kategorii „niebezpiecznych”
 104. 11.2. Skazani recydywiści
 105. 11.3. Skazani odbywający karę po raz pierwszy
 106. 11.4. Skazani – młodociani
 107. 11.5. Skazane kobiety
 108. 11.6. Skazani długoterminowi
 109. 11.7. Skazani – cudzoziemcy
 110. 11.8. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary w systemie terapeutycznym
 111. 11.8.1. Skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeni umysłowo
 112. 11.8.2. Skazani z zaburzoną preferencją seksualną
 113. 11.8.3. Skazani uzależnieni od alkoholu
 114. 11.8.4. Skazani uzależnieni od środków psychotropowych lub substancji odurzających
 115. ROZDZIAŁ 12. Alternatywne środki wobec kary pozbawienia wolności oraz ich readaptacyjny wymiar
 116. 12.1. Kary nieizolacyjne
 117. 12.1.1. Kara grzywny
 118. 12.1.2. Kara ograniczenia wolności
 119. 12.2. Nieizolacyjne środki reakcji prawnokarnej na przestępstwo
 120. 12.2.1. Środki karne
 121. 12.2.2. Środki probacyjne
 122. 12.2.3. System dozoru elektronicznego
 123. 12.3. Rola i zadania kuratora sądowego w kontekście readaptacji społecznej skazanych w warunkach probacji
 124. 12.4. Wpływ środowiska rodzinnego na readaptację społeczną skazanych w trakcie stosowania kar nieizolacyjnych oraz systemu probacji
 125. 12.5. Próba oceny skuteczności readaptacyjnej stosowania kar nieizolacyjnych oraz systemu probacji
 126. Bibliografia
 127. Załącznik nr 1. Program postępowania penitencjarnego wobec osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu
 128. Załącznik nr 2. Programy realizowane w Zakładzie Karnym w Rzeszowie przy współpracy z samorządem lokalnym, urzędami państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz programy autorskie

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czytelnia
ul. Warszawska 34

Sygnatura: 343
Numer inw.: 37611
Dostępność: tylko na miejscu

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.