Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

book
book

Pomoc społeczna : wsparcie socjalne

"Wsparcie socjalne "

Odpowiedzialność:redakcja naukowa Iwona Sierpowska.
Seria:Meritum
Hasła:Opieka społeczna
Prawo socjalne
Świadczenia społeczne
Polska
Monografia
Adres wydawniczy:Warszawa : Wolters Kluwer, 2022.
Wydanie:2. wydanie.
Opis fizyczny:1134 strony : ilustracje ; 25 cm.
Uwagi:Stan prawny na 2022 r. ustalony na podstawie treści książki. Bibliografie, orzecznictwo przy rozdziałach. Indeks.
Forma gatunek:Książki. Publikacje naukowe.
Dziedzina:Prawo i wymiar sprawiedliwości
Zakres czasowy:2022 r.
Powstanie dzieła:2022 r.
Twórcy:Sierpowska, Iwona. Redakcja

Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Wykaz skrótów
 3. Część I. Pomoc społeczna
 4. Rozdział I. Istota i zasady udzielania pomocy społecznej
 5. 1. Pomoc społeczna i wsparcie socjalne w systemie zabezpieczenia społecznego 2. Cele i zasady pomocy społecznej
 6. Rozdział II. Przesłanki nabycia prawa do świadczeń
 7. 1. Obywatelstwo i miejsce zamieszkania
 8. 2. Osoba fizyczna i rodzina jako adresaci świadczeń
 9. 3. Kryterium trudnej sytuacji życiowej
 10. 4. Dochód
 11. 5. Przesłanki negatywne prawa do pomocy społecznej
 12. Rozdział III. Świadczenia pieniężne
 13. 1. Zasiłek stały
 14. 2. Zasiłek okresowy
 15. 3. Zasiłek celowy
 16. 4. Pomoc na usamodzielnienie
 17. 5. Pomoc dla cudzoziemców
 18. 6. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki
 19. Rozdział IV. Świadczenia niepieniężne
 20. 1. Świadczenia zaspokajające podstawowe potrzeby egzystencji
 21. 2. Praca socjalna, poradnictwo i interwencja kryzysowa
 22. 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 23. 4. Usługi opiekuńcze
 24. 5. Pomoc w postaci mieszkania chronionego
 25. 6. Pomoc w integracji i usamodzielnieniu
 26. 7. Usługi świadczone przez ośrodki wsparcia
 27. 8. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
 28. Rozdział V. Postępowanie w sprawie świadczeń. Kierowanie i odpłatność za pobyt w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 29. 1. Postępowanie w sprawie świadczeń
 30. 2. Czynności konsensualne
 31. 3. Kierowanie i odpłatność za pobyt w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 32. Rozdział VI. Weryfikacja decyzji i zwrot świadczeń
 33. 1. Zmiana i uchylenie decyzji nieostatecznej
 34. 2. Weryfikacja decyzji ostatecznej
 35. 3. Czasowe następstwa zmiany i uchylenia decyzji
 36. 4. Świadczenie nienależnie pobrane
 37. 5. Zwrot świadczeń
 38. Rozdział VII. Zadania, organizacja i kadry pomocy społecznej
 39. 1. Zadania pomocy społecznej
 40. 2. Organizacja pomocy społecznej
 41. 3. Podmioty niepubliczne w pomocy społecznej
 42. 4. Kontrola i nadzór
 43. 5. Kadry pomocy społecznej
 44. Część II. Świadczenia rodzinne
 45. Rozdział VIII. Pojęcie świadczeń rodzinnych
 46. 1. Pojęcie świadczeń rodzinnych w świetle ustawodawstwa polskiego
 47. 2. Pojęcie świadczeń rodzinnych według przepisów o koordynacji
 48. Rozdział IX. Ogólne warunki nabycia prawa do świadczeń rodzinnych
 49. 1. Zamieszkanie na terytorium RP
 50. 2. Obywatelstwo polskie
 51. 3. Cudzoziemcy uprawnieni do świadczeń rodzinnych
 52. Rozdział X. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
 53. 1. Zasiłek rodzinny
 54. 2. Podmioty uprawnione do zasiłku rodzinnego
 55. 4. Okoliczności wyłączające nabycie prawa do zasiłku rodzinnego
 56. (art. 7 u.ś.r.)
 57. 5. Dodatki do zasiłku rodzinnego
 58. Rozdział XI. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
 59. dziecka oraz świadczenia rodzinne przyznawane na podstawie uchwały rady gminy
 60. 1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 61. 2. Świadczenia rodzinne udzielane na podstawie uchwały rady gminy
 62. Rozdział XII. Świadczenie rodzicielskie
 63. 1. Podmioty uprawnione do świadczenia
 64. 2. Prawo do świadczenia
 65. 3. Okoliczności wyłączające prawo do świadczenia
 66. 4. Zbieg prawa do świadczenia rodzicielskiego i innych świadczeń
 67. Rozdział XIII. Świadczenia opiekuńcze
 68. 1. Zasiłek pielęgnacyjny
 69. 2. Świadczenie pielęgnacyjne
 70. 3. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 71. Rozdział XIV. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 72. w zakresie świadczeń rodzinnych (socjalnego wsparcia)
 73. 1. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - uwagi ogólne
 74. 2. Wybrane zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 75. 3. Właściwość organu w sprawach z zakresu koordynacji systemów
 76. zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych
 77. 4. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie
 78. świadczeń rodzinnych w świetle rozporządzenia nr 883/2004
 79. Rozdział XV. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty świadczeń rodzinnych oraz weryfikacji decyzji ostatecznej
 80. 1. Właściwość organów
 81. 2. Wniosek
 82. 3. Uzupełnienie wniosku i pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
 83. 4. Zasady wypłaty świadczeń rodzinnych
 84. 5. Obowiązki informowania
 85. 6. Uchylenie i zmiana ostatecznej decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych
 86. Rozdział XVI. Świadczenie nienależnie pobrane
 87. 1. Pojęcie świadczeń nienależnie pobranych
 88. 2. Zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
 89. Część III. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
 90. Rozdział XVII. Pojęcie i cel świadczenia wychowawczego
 91. 1. Pojęcie i cel świadczenia wychowawczego w świetle ustawodawstwa polskiego
 92. 2. Pojęcie świadczenia wychowawczego według przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 93. Rozdział XVIII. Warunki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego
 94. 1. Ogólne warunki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego
 95. 2. Podmioty uprawnione do świadczenia wychowawczego
 96. 3. Przesłanki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego
 97. 4. Okoliczności wyłączające nabycie prawa do świadczenia wychowawczego (art. 8 u.p.p.w.d.)
 98. Rozdział XIX. Postępowanie w sprawach o świadczenia wychowawcze
 99. 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 100. 2. Okres zasiłkowy
 101. 3. Wydatkowanie świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem
 102. lub marnotrawienie świadczenia
 103. 4. Rodzinny wywiad środowiskowy
 104. 5. Świadczenia nienależnie pobrane oraz weryfikacja decyzji ostatecznej
 105. Rozdział XX. Rodzinny kapitał opiekuńczy
 106. 1. Pojęcie i cel rodzinnego kapitału opiekuńczego
 107. 2. Warunki nabycia prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego
 108. 3. Wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego i zasady ustalania uprawnień
 109. 4. Okoliczności wyłączające nabycie prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego
 110. 5. Okoliczności wypłaty kapitału w formie rzeczowej lub w formie opłacenia usług
 111. 6. Podmioty realizujące zadania w zakresie kapitału
 112. 7. Zwrot nienależnie pobranego kapitału opiekuńczego
 113. 8. Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
 114. 9. Warunki nabycia uprawnień do finansowania obniżenia opłatyrodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
 115. 10. Podmiot realizujący dofinansowanie
 116. Część IV. Fundusz alimentacyjny i działania wobec dłużników
 117. alimentacyjnych
 118. Rozdział XXI. Istota i przesłanki nabycia uprawnień do świadczeń
 119. z funduszu alimentacyjnego
 120. 1. Zagadnienia wprowadzające
 121. 2. Podmioty uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 122. 3. Warunki nabycia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 123. Rozdział XXII. Postępowanie w sprawach przyznawania
 124. i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 125. 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 126. 2. Organ właściwy w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 127. 3. Okres świadczeniowy
 128. 4. Decyzja ustalająca prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 129. 5. Wstrzymanie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 130. 6. Weryfikacja decyzji, na mocy której strona nabyła prawo do
 131. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 132. 7. Wzory pism
 133. Rozdział XXIII. Świadczenie nienależnie pobrane oraz zwrot
 134. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 135. 1. Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 136. 2. Obowiązek zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności
 137. z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
 138. osobie uprawnionej
 139. 3. Wzory pism
 140. Rozdział XXIV. Działania podejmowane wobec dłużników
 141. alimentacyjnych
 142. 1. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 143. 2. Organ właściwy w sprawie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 144. 3. Czynności podejmowane wobec dłużnika alimentacyjnego
 145. 4. Uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od
 146. zobowiązań alimentacyjnych
 147. 5. Wzory pism
 148. Część V. Dodatki mieszkaniowe
 149. Rozdział XXV. Przesłanki nabycia prawa do dodatku mieszkaniowego
 150. 1. Przesłanki pozytywne, których spełnienie warunkuje nabycie prawa do dodatku mieszkaniowego
 151. 2. Okoliczności wyłączające uzyskanie dodatku
 152. Rozdział XXVI. Wysokość dodatku
 153. Rozdział XXVII. Proceduralne aspekty przyznania, wypłaty i zwrotu
 154. dodatków mieszkaniowych
 155. 1. Właściwość organu
 156. 2. Przebieg postępowania
 157. 3. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego
 158. 4. Wstrzymanie wypłaty dodatku
 159. 5. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia
 160. Część VI. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
 161. Wprowadzenie
 162. Rozdział XXVIII. Ochrona dziecka i rodziny - zagadnienia ogólne
 163. 1. Podstawy prawne wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 164. 2. Wspieranie rodziny
 165. 3. Piecza zastępcza
 166. 4. Podmioty wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 167. 5. Podmiotowość i dobro dziecka
 168. 6. Podmioty, wobec których realizowane jest wspieranie rodziny
 169. i piecza zastępcza
 170. 7. Przetwarzanie danych 03
 171. Rozdział XXIX. Wspieranie rodziny
 172. 1. Zagadnienia ogólne
 173. 2. Przepisy dotyczące wsparcia rodziny
 174. 3. Pojęcie wspierania rodziny
 175. 4. Formy organizacyjne wspierania rodziny
 176. 5. Praca z rodziną
 177. 6. Działania ośrodków pomocy społecznej lub centrum usług społecznych w zakresie wspierania rodzin
 178. 7. Asystent rodziny
 179. 8. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka
 180. 9. Kontrola wójta i zarządu powiatu
 181. 10. Rodzina wspierająca
 182. Rozdział XXX. Piecza zastępcza
 183. 1. Zagadnienia ogólne
 184. 2. Rodzinna piecza zastępcza
 185. 3. Instytucjonalna piecza zastępcza
 186. 4. Świadczenia i dodatki przysługujące rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka
 187. 5. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 188. 6. Ocena sytuacji dziecka oraz opinia o zasadności jego pobytu w pieczy zastępczej
 189. Rozdział XXXI. Pomoc dla osób usamodzielnianych
 190. 1. Zagadnienia ogólne
 191. 2. Przepisy normujące pomoc na usamodzielnienie
 192. 3. Zakres podmiotowy pomocy na usamodzielnienie
 193. 4. Rodzaje świadczeń w ramach procesu usamodzielnienia
 194. 5. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia w ramach usamodzielnienia
 195. Rozdział XXXII. Postępowanie adopcyjne
 196. 1. Zagadnienia wstępne
 197. 2. Podstawy prawne prowadzenia postępowania adopcyjnego
 198. 3. Ośrodek adopcyjny
 199. 4. Działania zmierzające do przygotowania dziecka do adopcji
 200. 5. Karta dziecka
 201. 6. Kwalifikacja dziecka do przysposobienia krajowego
 202. 7. Kwalifikacja dziecka do przysposobienia międzynarodowego
 203. 8. Kwalifikacje kandydatów do przysposobienia dziecka
 204. 9. Kontrola zarządu województwa nad ośrodkiem adopcyjnym
 205. Rozdział XXXIII. Ustrój administracji
 206. 1. Zagadnienia ogólne
 207. 2. Podstawy prawne ustroju administracji
 208. 3. Zadania gminy w sferze wspierania rodziny
 209. 4. Zadania powiatu w sferze pieczy zastępczej
 210. 5. Województwo samorządowe w sferze wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 211. 6. Zadania wojewody
 212. 7. Zadania ministra właściwego do spraw rodziny
 213. 8. Rada Ministrów w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 214. 9. Nagrody za osiągnięcia w zakresie wspierania rodziny i systemu
 215. pieczy zastępczej
 216. 10. Zlecanie zadań podmiotom niepublicznym
 217. 11. Finansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 218. 12. Wysokość kwoty średnich miesięcznych wydatków w placówkach,
 219. które rozpoczęły działalność
 220. 13. Dotacje jednostek samorządu terytorialnego
 221. Rozdział XXXIV. Kontrola wojewody
 222. 1. Zagadnienia ogólne
 223. 2. Przepisy prawa normujące przeprowadzanie kontroli
 224. 3. Uprawnienia wojewody
 225. 4. Wystąpienie pokontrolne
 226. 5. Zastrzeżenia wobec wystąpienia pokontrolnego
 227. 6. Instrumenty prawne przysługujące wojewodzie
 228. 7. Wymierzanie i egzekucja kar pieniężnych
 229. 8. Kontrola zarządu powiatu
 230. 9. Kontrola w województwie samorządowym
 231. 10. Uprawnienia organu kontrolnego
 232. Część VII. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 233. Rozdział XXXV. Zjawisko przemocy w rodzinie
 234. 1. Przemoc w rodzinie - pojęcie, fakty i mity
 235. 2. Przemoc w rodzinie a przestępstwo znęcania się (art. 207 k.k.)
 236. 3. Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie przeciwdziałania
 237. przemocy w rodzinie
 238. Rozdział XXXVI. Zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania
 239. przemocy w rodzinie
 240. 1. Obowiązki organów administracji rządowej
 241. 2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego, w tym obowiązki
 242. rady gminy/powiatu/sejmiku wojewódzkiego oraz wójta/burmistrza/
 243. prezydenta
 244. 3. Gminne zespoły interdyscyplinarne
 245. 4. Procedura "Niebieskie Karty"
 246. 5. Odebranie dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego
 247. 6. Bezpieczeństwo i ochrona osoby doświadczającej przemocy
 248. w rodzinie - uprawnienia Policji, prokuratora i sądu
 249. Rozdział XXXVII. Prawne i społeczne aspekty przeciwdziałania
 250. przemocy
 251. 1. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie znęcania się oraz
 252. odpowiedzialność za brak zawiadomienia o przestępstwie
 253. 2. Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci - charakter prawny
 254. i konsekwencje naruszenia zakazu
 255. 3. Oddziaływanie na sprawcę - programy korekcyjno-edukacyjne
 256. 4. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 257. 5. Zaświadczenie lekarskie dla ofiary przemocy w rodzinie
 258. Część VIII. Wybrane rodzaje wsparcia
 259. Rozdział XXXVIII. Zasiłki dla opiekunów
 260. 1. Zagadnienia ogólne - cel świadczenia
 261. 2. Podmioty uprawnione
 262. 3. Warunki nabycia prawa do zasiłku dla opiekuna
 263. 4. Przesłanki negatywne
 264. 5. Postępowanie w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna
 265. Rozdział XXXIX. Pomoc osobom uzależnionym (alkoholizm i narkomania)
 266. 1. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu
 267. 2. Pomoc osobom uzależnionym od narkotyków
 268. Rozdział XL. Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi
 269. 1. Idea oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 270. 2. Umieszczenie osoby z zaburzeniami psychicznymi w domu pomocy społecznej
 271. 3. Uprawnienia organu pomocy społecznejw zakresie kierowania
 272. do szpitala psychiatrycznego
 273. Rozdział XLI. Pomoc materialna dla studentów
 274. Rozdział XLII. Pomoc socjalna dla uczniów
 275. 1. Zagadnienia ogólne
 276. 2. Podmioty uprawnione do świadczeń
 277. 3. Stypendium szkolne (art. 90d u.s.o.)
 278. 4. Zasiłek szkolny (art. 90e u.s.o.)
 279. 5. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy (art. 90e u.s.o.)
 280. Rozdział XLIII. Pomoc w postaci dożywiania. Posiłek w szkole
 281. i w domu
 282. 1. Cel i zakres Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 283. 2. Podmioty realizujące Program
 284. 3. Finansowanie Programu - źródła i zasady
 285. 4. Podmioty uprawnione do pomocy udzielanej w ramach Programu
 286. 5. Przesłanki udzielenia pomocy w ramach Programu
 287. 6. Formy udzielenia pomocy w ramach Programu
 288. Rozdział XLIV. Pomoc kobietom w ciąży i rodzinom wychowującym
 289. dzieci wymagające szczególnej opieki
 290. 1. Pomoc udzielana na podstawie ustawy o planowaniu rodziny,
 291. ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
 292. przerywania ciąży
 293. 2. Pomoc udzielana na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
 294. i rodzin "Za życiem"
 295. Rozdział XLV. Wsparcie w ramach Karty Dużej Rodziny
 296. Rozdział XLVI. Dodatek energetyczny
 297. Rozdział XLVII. Nieodpłatna pomoc prawna
 298. Indeks rzeczowy *

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czytelnia
ul. Warszawska 34

Sygnatura: 36
Numer inw.: 37719
Dostępność: tylko na miejscu

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.